Propos Logo 2 nettoyage typo

Propos Logo 2 nettoyage typo